Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wysokie rachunki za prąd skłaniają właścicieli budynków mieszkalnych, przedsiębiorców oraz osoby prowadzące gospodarstwa rolne do poszukiwania korzystnych dla swoich finansów rozwiązań, przede wszystkim tych skupiających się wokół odnawialnych źródeł energii. Co więcej, motywacją do wprowadzenia zmian w obszarze wykorzystywanych do tej pory, konwencjonalnych źródeł dostarczających prąd, jest również rosnąca świadomość społeczeństwa w kwestii szkodliwości procesu spalania paliw kopalnych, a także proekologiczne trendy promujące pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych – słońca, powietrza, wody, źródeł geotermalnych czy też biomasy.

Fotowoltaika – OZE w służbie środowiska naturalnego

Dyrektywa unijna w sprawie odnawialnych źródeł energii zakłada, że do 2030 roku na obszarze Wspólnoty, zużywana energia końcowa w co najmniej 32% pochodzić będzie z instalacji opartych na OZE. Głównym celem dyrektywy jest utrzymanie proekologicznych trendów w tej dziedzinie gospodarki i znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Aby sprostać wymaganiom przepisów unijnych oraz realnie zredukować podaż szkodliwych substancji do środowiska, w Polsce przygotowano programy mobilizujące społeczeństwo do odchodzenia od systemów opierających się na zasilaniu energią pochodzącą ze spalania paliw kopalnych. Do tej pory najpopularniejszą opcją, oprócz ulgi termomodernizacyjnej, był “Mój Prąd”, czyli bezzwrotna dotacja pozwalająca na uzyskanie finansowania na zakup i montaż instalacji PV do użytku indywidualnego.

Instalacja fotowoltaiczna – czas oczekiwania na zwrot inwestycji

Zakup i montaż instalacji odpowiadającej potrzebom użytkowników danego obiektu nie należy do małych wydatków, co w wielu potencjalnych nabywcach wzbudza zasadne wątpliwości. Nie dziwią więc pytania dotyczące opłacalności inwestycji w fotowoltaikę oraz o czas potrzebny na całkowity zwrot kosztów zakupu i montażu. Zasadniczo, jest to współczynnik, który można w dość łatwy sposób oszacować dokonując kilku obliczeń. Przede wszystkim, należy określić poziom rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną danego obiektu użytkowego, na przykład zestawiając informacje z faktur za prąd i sumując poniesione na ten cel wydatki. Te dane należy następnie skonfrontować z kosztem wybranej instalacji PV, działającej w trybie off-grid (nadwyżki zatrzymywane w akumulatorze) lub on-grid (nadwyżki rozliczane z zakładem energetycznym). Co ważne, na uzyskany wynik, kluczowy wpływ będzie miała wydajność systemu, którą należy zoptymalizować pod potrzeby użytkowników. Zarówno pojawiająca się nadwyżka produkcyjna powyżej 20%, jak i deficyt energii pozyskiwanej z OZE mogą podnieść koszty eksploatacji, co przełoży się na dłuższy czas oczekiwania na zwrot zainwestowanych pieniędzy.

Generalnie, obecnie przyjmuje się, że zwrot kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej następuje w czasie od 5 do 10 lat. Czas ten skraca się, jeżeli Inwestor decyduje się na skorzystanie z jednego z dostępnych programów rządowych lub regionalnych, finansujących kupno systemu pozyskującego energię ze źródeł odnawialnych. Prawidłowo skonfigurowana sieć, odpowiednio dobrane, certyfikowane podzespoły z wieloletnią gwarancją, czy możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej to kolejne czynniki, które przyśpieszają zwrot kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

Systemy PV – inwestycja w przyszłość

Bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na instalację fotowoltaiczną do obsługi domu mieszkalnego, obiektu wykorzystywanego do prowadzenia działalności komercyjnej, czy też do zasilania infrastruktury w budynku inwentarskim, będzie to opłacalna dla Państwa budżetu i korzystna dla środowiska naturalnego inwestycja. Choć pełnego zwrotu oczekiwać można dopiero po jakimś czasie, to już w pierwszym roku użytkowania zauważą Państwo istotną różnicę w wysokości rachunków za prąd – na poziomie nawet do 90%. Możliwość uniezależnienia się od dostawcy energii elektrycznej, a także świadomość tego, że naszą decyzją ograniczamy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, są kolejnymi atutami, które przemawiają za inwestycją w nowoczesną instalację fotowoltaiczną.